Vedtægter

 Vedtægter for Datastuen Birkebo  

§  1  
Navn og sted:    Foreningens navn er Datastuen Birkebo, og hjemsted er 
                                      Østbirk i Horsens kommune.

§  2   Organisering:     Datastuen er en selvstændig forening. 
                                      Datastuens postadresse er formandens adresse.
                                      Ældremobiliseringen yder service og støtte til Datastuen 
                                      gennem bl.a. konsulentbistand og diverse materialer.  
 

§  3   Formål:                At tilstræbe et aktivt ældreliv i Østbirk og omegn.
                                      At give mulighed for udvikling i EDB.
                                      At vejledning ydes af frivillige.
                                      At give mulighed for socialt samvær.

§  4   Målsætning:      At borgerne / medlemmerne får lært at bruge EDB i forhold til
                                      deres forventninger.
                                      At vejledningen tilpasses samfundsudviklingen inden
                             for EDB og andre relevante emner.
                                      At der på de enkelte hold skabes et godt miljø
                                      gennem indlæring og socialt samvær.

§  5    Medlemmer:       I Datastuen kan deltage førtidspensionister og alle
                                       borgere over 60 år.

§  6    Vejledere:           Vejlederne findes blandt "folk", der er interesserede i
                                       frivilligt at hjælpe ældre med EDB.                                      
                                       Vejlederne skal leve op til Datastuens formål og målsætning.
                                       Der kan ydes kørselstilskud til vejlederne efter nærmere
                                       fastsatte regler.

§  7    Medlemskab:       Medlemskab af foreningen - både passivt og aktivt -
                                       opnås mod et årligt kontingent på 50 kr.
                                      For at kunne deltage på et hold, er medlemskab nødvendigt. 
                                                                                                                                  
                                       Den enkelte vejleder bliver - uanset alder - automatisk
                                       kontingentfrit medlem af foreningen.                                                                           Der føres en liste over samtlige medlemmer af foreningen.

§  8     Ledelse:             Datastuen er selvstyrende og forestås af en bestyrelse på
                                       5 personer, som vælges for 2 år af gangen.
                                       Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
                                       kasserer og sekretær.                                        
                                       Bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker genvalg, skal med-
                                       dele dette 1 md. før generalforsamlingen.
                                       Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med reference til
                                       bestyrelsen. Det kan f.eks. være et koordinationsudvalg, som
                                       tilrettelægger de halvårlige sæsonafslutninger.
                                       Bestyrelsen varetager at ansøge om økonomiske midler til
                                       foreningens aktiviteter, bl.a. § 18 midler og evt andre fonds-
                                       midler.

                                       Foreningen tegnes af Datastuens bestyrelsesformand    
                                       sammen  med et medlem af bestyrelsen.
                                       I tilfælde af formandens fravær tegnes Datastuen af
                                       næstformanden i bestyrelsen i forening med et medlem af
                                       bestyrelsen.

§  9   Sæsonforløb:      Året inddeles i 2 sæsoner.
                                       En forårssæson: Januar til april.
                                       En efterårssæson: September til december.
                                       Inden sæsonstart annonceres i lokalavisen.
                                       Tilmelding sker til formanden.
                                       Formanden får medlemmerne fordelt på passende hold.
                                       Han forsøger også at fordele vejlederne efter deres hoved-
                                       interesser.
                                       Ved afslutning af hver sæson holdes et møde med alle vej-
                                       ledere for at samle op og forberede næste sæson.
                                       Mødet afsluttes med lidt mad - betalt af Datastuen.

§  10   Åbningstider:   Afhængig af hvor mange medlemmer og computere
                                       Datastuen har, kan der holdes åbent :
                                       Formiddage fra 9.30 til 11.30. (Med indlagt pause).
                                       Eftermiddage fra 12.30 til 14.30. (Med indlagt pause).
                                       Eftermiddage fra 14.45 til 16.45. (Med indlagt pause).
                                       (Hvis det er meget ønskeligt, kan der evt. oprettes 
                                       aftenhold).
                                          
                                       Der føres protokol over fremmødte.

§  11   Økonomi:          Udover kontingent betaler medlemmerne - indtil andet bestem-
                                       mes - 100 kr. for en sæson for hvert hold, de tilmelder sig.
                                       Beløbet anvendes bl.a. til:
                                           Evt. reparationer.
                                           Mindre nyanskaffelser.
                                           Udgifter til kopipapir og printerforbrug.
                                           Eventuel kørselsgodtgørelse.
                                           Annoncering.
                                           Udgifter til "kontorhold".
                                           Udgifter til mødeafslutninger.
                                           
                                           Der oprettes en konto i et lokalt pengeinstitut.

§  12   Generalforsamling:
                                       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar.
                                       Der er skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen ved opslag  
                                       i Datastuen senest 14 dage før mødet.
                                       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
                                       være formanden i hænde 8 dage før mødet.
                                       Bestyrelse, vejledere og medlemmer samt passive medlemmer
                                       kan deltage og er stemmeberettigede.
                                       Dagsorden skal omfatte:
                                          1    Valg af dirigent.
                                          2    Beretning.
                                          3    Godkendelse af revideret og  underskrevet  regnskab.
                                                (Foreningens regnskab er fra 1.1. - 31.12).   
                                          4    Valg til bestyrelsen: 2 medlemmer i lige år og 3 i ulige år.
                                                Valget gælder for 2 år.                                                   
                                          5    Valg af en 1. suppleant og en 2. suppleant.
                                                Valget gælder for 1 år.               
                                          6    Valg af revisor: Der vælges 1 revisor og 1 revisorsup-
                                                pleant.
                                                Valget gælder for 1 år.
                                          7    Indkomne forslag.  
                                          8    Eventuelt.
 

                              Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
                                       flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 
                                       når mindst 1/4 af Datastuens medlemmer stiller 
                                       skriftligt begrundet krav herom.
                                       Indkaldelse skal foregå med samme varsler som ordinær
                                       generalforsamling.

                                       Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når
                                       mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettige stemmer for
                                       ændringerne.

§  14   Ejendomsret:    Ved evt. ophør af Datastuen og dens aktiviteter skal alle
                                       midler overdrages til almennyttige formål.


Ovenstående vedtægter, der blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 29. november 2010, erstatter de vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen 12. maj 2009.
Dirigent: ___________________      Formand: _______________________
                   Heidi Mortensen                                        Jørgen Herskind